Accountantscontrole

Efficiënte en effectieve aanpak accountantscontrole

De accountantscontrole van Astrium Overheidsaccountants is een combinatie van procesgerichte – en gegevensgerichte controles. Op deze manier komen we op efficiënte wijze tot een afgewogen oordeel over de jaarrekening. Onze filosofie hierbij is dat bij een goede financiële beheersing van uw interne bedrijfsprocessen, onze controle slechts de goede werking van de interne beheersing hoeft vast te stellen. Uitgangspunt is dat de interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat u de belangrijkste financieel-beheersmatige risico’s waarmee u wordt geconfronteerd, onderkent en beheerst en voorts dat de interne (tussentijdse) financiële informatievoorziening op betrouwbare wijze plaatsvindt.

Onze procesgerichte controle toetst of de ‘controls’ van de administratie ter zake in de praktijk ook daadwerkelijk functioneren, zoals rond de overige kosten en opbrengsten, treasury en betalings- en kasverkeer, personeelskosten en belastingen. Er wordt daarbij gekeken naar de manier waarop de cijfers tot stand zijn gekomen. De gegevensgerichte controle richt zich met name op de uitkomsten van de processen; de cijfers zelf. Er wordt gekeken naar aansluitingen, verbanden en specificaties, alsmede naar de financiële positie. Daarnaast is er ook aandacht voor de verslaggevingsaspecten zoals waardering, presentatie en toelichting.

Keuze van controle-objecten

Wij controleren cyclisch, dat wil zeggen dat niet elk proces of aspect ieder jaar met dezelfde diepgang wordt bekeken. Eén en ander is afhankelijk van de inschatting van de risico’s, het materieel belang en uw accountantsprotocol. Naast de verplichte onderwerpen voor de controle selecteren wij jaarlijks ook één of twee niet-verplichte onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen gebaseerd zijn op de ontwikkelingen in de huidige wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de WKR of de Wet Datalekken), maar ook specifieke ontwikkelingen voor of binnen uw organisatie. U kunt hierbij denken aan de implementatie van een nieuw softwarepakket, ontwikkelingen op het personele gebied (zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim), of penetratiescans/testen op uw website dan wel netwerk. Hiermee onderscheiden wij ons in de markt en bieden wij u meerwaarde door uw organisatie op andere onderwerpen dan alleen het financiële onderdeel te toetsen.